zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka"

Ogłoszenie - dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej

17.06.2021 przerwa w dostawie energii.pdf
W dniu 18.06.2021 r. (piątek) od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w następujących klatkach schodowych: ul. Jaracza 62, Jaracza 64, Jaracza 66.

Ogłoszenie - dot. kontroli instalacji elektrycznej

25.05.2021 ogloszenie.pdf
W dniu 28.05.2021 r. w godzinach 8:00-16:00 zostaną przeprowadzone obowiązkowe badania kontrolne instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych przy ul. Damrota 26-50, Jaracza 48-72.

Zebranie Walnego Zgromadzenia w 2021 r.

24.05.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AKADEMICKA” uprzejmie informuje, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości na dzień dzisiejszy zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w "tradycyjnej" formie i przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej, które miały odbyć się w 2020 roku.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i wybory do Rad Nadzorczych regulują przepisy dwóch nw. ustaw.

•    Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

•    Ustawa z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19:
„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”

W świetle powyższych aktów prawnych najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AKADEMICKA” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemicznego.

[ wszystkie aktualności ]