zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Regulamin porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ AKADEMICKA”

Niniejszy regulamin jest zbiorem przepisów mających na celu ochronę majątku Spółdzielni i jej członków, a także praw każdego mieszkańca do prywatności i bezpieczeństwa oraz życia w spokoju, porządku i czystości. Do przestrzegania podanych przepisów zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenach lub w budynkach Spółdzielni.
Przepisy niniejsze dotyczą również użytkowników lokali użytkowych.

I PRZEPISY OGÓLNE
1. Spółdzielczy budynek winien być przedmiotem troskliwej opieki wszystkich mieszkańców w ich własnym interesie. Przejawem tej opieki jest między innymi:
1.1 informowanie administracji o wszelkich zagrożeniach i usterkach,
1.2 przeciwdziałanie aktom dewastacji budynku, urządzeń technicznych lub zieleni, poprzez szybkie powiadomienie administracji bądź organów porządkowych,
1.3 przestrzeganie obowiązujących regulaminów, zarządzeń, przepisów i instrukcji, a w szczególności instrukcji ochrony przeciwpożarowej.
2. Lokale mieszkalne mogą być użytkowane tylko na cele mieszkalne. Zarząd Spółdzielni może częściowo odstąpić od tej zasady w przypadku, gdy prace wykonywane w lokalu mieszkalnym nie będą zagrażały bezpieczeństwu i higienie, a ponadto nie zakłócą spokoju innym mieszkańcom.
3. Bez zezwolenia Zarządu nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lokali, np. burzenia, przestawiania lub przebijania ścian, zabudowy balkonów i loggii, montowania krat na oknach i balkonach. Nie wolno również dokonywać przeróbek istniejących w tych lokalach instalacji wewnętrznych.
4. Zabrania się samowolnego wchodzenia na dach budynku oraz instalowania tam anten telewizyjnych i radiowych.
5. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych, oraz uiszczanie należności czynszowych w terminie określonym przez Spółdzielnię.
6. Główni użytkownicy lokali odpowiedzialni są za przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez osoby wspólnie z nim zamieszkałe.
7.1 W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy tego wymaga, to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.
7.2 Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządzany jest protokół.
7.3 Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić lokal w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.
7.4 Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7.5 Za modernizację, o której mowa w punkcie 7.4. uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się wartość użytkowa budynku lub lokalu.
7.6 Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku w rozumieniu punktu 7.5. tego wymaga , osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania naprawy lub modernizacji, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
7.7 W okresie użytkowania lokalu zamiennego członek Spółdzielni albo właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za użytkowanie tego lokalu. Opłaty za użytkowanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za użytkowanie lokalu dotychczasowego.
7.8 Lokalem zamiennym, o którym mowa w punktach 7.6. i 7.7. jest lokal zamienny w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkalnym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383).
8. Użytkownicy lokali użytkowych ponoszą odpowiedzialność za porządek, rozumieniu niniejszego regulaminu, w otoczeniu użytkowanych lokali. Zobowiązani oni są do usuwania nieporządku spowodowanego przez ich klientów.

II PRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1. Każdy mieszkaniec ma prawo do korzystania z dobrodziejstw ciszy. Każdego mieszkańca obowiązuje postępowanie zapewniające jej zachowanie.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600. W godzinach tych należy zaprzestać wykonywania czynności zakłócających tę ciszę.
3. Niedopuszczalne jest także zakłócanie ciszy w godzinach dziennych, jeśli nie jest podyktowane koniecznością i ma cechy rażącej uporczywości. Za takie zakłócanie ciszy uważane jest także stawianie na balkonach i otwartych drzwiach głośno grającego sprzętu akustycznego również w godzinach dziennych, jeżdżenie na osiedlu hałaśliwymi pojazdami. Długotrwałe rozgrzewanie silników spalinowych itp.
4. Trzepanie dywanów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach od 700 do 1200 i od 1600 do 2000, trzepanie dywanów jest zabronione w niedzielę i święta. Głośne remonty można wykonywać tylko do godziny 2000.
5. Zabrania się gry w piłkę na wewnętrznych podwórkach w obrębie osiedla.
6. Zabrania się hodowania na terenach i w budynkach spółdzielczych gołębi oraz zwierząt gospodarczych. Osoby posiadające w mieszkaniach psy, koty i inne zwierzęta domowe winny zadbać o to, by żadne zapachy zwierzęce nie były wyczuwalne na korytarzach, klatkach schodowych i w mieszkaniach sąsiadów. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na wewnętrzna podwórka. W razie uzasadnionych zażaleń współmieszkańców posiadanie tych zwierząt może być przez Spółdzielnię zabronione.
7. Poza obręb mieszkania psy należy wyprowadzać na smyczy. Właściciele psów winni dbać o to, aby w czasie spaceru nie niszczyły one trawników i klombów, oraz nie załatwiały swych potrzeb fizjologicznych na chodnikach, placach zabaw lub piaskownicach, trawnikach i klombach (patrz Uchwała Rady Miasta nr L2/802/98 z dnia 25 czerwca 1998 r.).
8. Zabrania się używania wszelkich aparatów i urządzeń elektrycznych zakłócających odbiór programu radiowego lub telewizyjnego.
9. Zabrania się zanieczyszczania korytarzy lub klatek schodowych oraz innych pomieszczeń wspólnej użyteczności. W przypadku zanieczyszczenia dokonanego przez użytkownika lokalu, członka jego rodziny lub osoby u niego przebywającej, użytkownik zobowiązany jest doprowadzić miejsce zanieczyszczenia do porządku. Zanieczyszczenia spowodowane przez psy lub koty powinny być bezwzględnie usunięte przez właściciela tych zwierząt.
10. Zabrania się wyrzucania przez balkon lub okno jakichkolwiek śmieci, a także pokarmów dla ptaków. nie wolno również trzepać jakichkolwiek rzeczy.
11. Wszelkie śmieci i odpadki należy wrzucać wyłącznie do pojemników w śmietniku. Gruz, stare meble oraz przedmioty nie mieszczące się w pojemnikach należy ułożyć obok śmietnika w miejscu wskazanym przez administrację.
12. Zabrania się wrzucania do muszli klozetowych rzeczy i cieczy mogących spowodować zapchanie przewodów kanalizacyjnych.
13. Zabrania się pozostawiania przez dłuższy czas otwartych drzwi wejściowych do mieszkań w celu usunięcia z nich na korytarz i klatkę schodową przykrych dla innych mieszkańców, wyziewów chemicznych, zapachów kuchennych, dymu i zapachu tytoniu. Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnej użyteczności.
14. Urządzanie przez dzieci zabaw na korytarzach, klatce schodowej, strychu lub piwnicy jest zabronione. Na korytarzu i klatce schodowej i pomieszczeniach wspólnego użytku nie wolno również trzepać wycieraczek, worków od odkurzacza itp., a także składować przez dłuższy czas mebli lub innych urządzeń.
15. Wybite umyślnie lub przez nieostrożność szyby na klatce schodowej, wyłamany zamek do drzwi wejściowych lub piwnicy, wyrwane tablice przyciskowe domofonu itp. winna wstawić lub naprawić ta osoba, która uszkodzenie spowodowała lub naprawa dokonana zostanie na jej koszt.
16. Zakazuje się grillowania na tarasach i balkonach mieszkań, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych przez Spółdzielnię.
17. Do korzystania z grilla osiedlowego uprawnieni są wyłącznie członkowie spółdzielni i właściciele lokali. Najemcy lokali, niebędący członkami spółdzielni lub właścicielami lokali, mogą korzystać z grilla wyłącznie za pisemną zgodą zarządu spółdzielni.
18. Właścicieli niesprawnych i nieużywanych samochodów zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania ich z terenu osiedla. Zabrania się przetrzymywania samochodów i przyczep campingowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych.

III PRZEPISY DOTYCZĄCE SUSZARNI, PIWNIC I KOMÓREK
1. Suszarnia służy wyłącznie do suszenia bielizny. Przechowywanie w niej jakichkolwiek przedmiotów jest zabronione.
2. Piwnica lokatorska jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego i dlatego winna być oznaczona tym samym numerem, co mieszkanie. Lokatorzy korzystający z piwnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicy materiałów wybuchowych (napełnionych butli gazowych itp) i łatwopalnych (benzyny, środków chemicznych itp.), a także używanie otwartego ognia. Niedopuszczalne jest przechowywanie w piwnicy odpadków, gnijących jarzyn i kartofli oraz innych produktów wydzielających przykry zapach lub mogących być żerem dla gryzoni i insektów.
3. Niedopuszczalne jest również zastawianie korytarzy piwnicznych meblami, bądź zdemontowanymi urządzeniami z mieszkań.
4. Zabrania się samodzielnego doprowadzania do piwnic lokatorskich energii elektrycznej, pobranej z tablicy rozdzielczej lub z opraw oświetleniowych, znajdujących się w korytarzach piwnicznych. Niedopuszczalne jest wykorzystanie takiej instalacji do zasilania zamrażarek, lodówek lub jakichkolwiek innych urządzeń gospodarskich i technicznych (np. wiertarek pił do cięcia drzewa, heblarek itp.).
5. Wszystkie boksy, komórki i pomieszczenia na wózki, rowery itp. winny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

IV PRZEPISY W ZAKRESIE PORZĄDKU ORAZ ESTETYKI DOMU I OSIEDLA
1. Wszyscy mieszkańcy winni dbać o estetyczny wygląd domu, jego najbliższego otoczenia, a także osiedla w którym mieszkają.
2. Ze względów estetycznych zabrania się suszenia bielizny na balkonach powyżej balustrady i loggiach, a także przechowywania na nich przedmiotów szpecących wygląd domu lub niedostatecznie zabezpieczonych przed upadkiem z wysokości.
3. Skrzynki na kwiaty oraz doniczki umieszczone na balkonach i parapetach okiennych muszą być umocowane w sposób wykluczający ich urwanie lub wypadnięcie. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się z umiarem, tak aby strugi wody nie ściekały po murze niszcząc elewację lub brudząc okna i balkony na niższych kondygnacjach.
4. Za niewłaściwe zachowanie dzieci i młodzieży w obrębie nieruchomości, np. hałasowanie, brudzenie ścian, uszkodzenie urządzeń, niszczenie drzew i krzewów odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
5. Zabrania się umieszczania bez zgody Spółdzielni anten satelitarnych, szyldów, szafek wystawowych oraz reklam na murach i terenie przyległym do budynku.
6. Parkowanie samochodów na chodnikach, ścieżkach, trawnikach, w bramach i przejściach oraz na drogach dojazdowych do garaży jest zabronione.
7. Ruch pojazdów samochodowych na terenie dróg wewnątrzosiedlowych oraz chodników jest zabroniony. Drogi wewnątrzosiedlowe ograniczone są znakami drogowymi oraz słupkami.
8. Za zgodą administracji osiedla dopuszcza się krótkotrwały wjazd na drogi wewnątrzosiedlowe.
9. Wszelkie nasadzenia krzewów i drzew (poza wewnętrznymi tarasami i balkonami) mogą być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółdzielni.
10. Użytkownicy tarasów zobowiązani są zadbać o ich estetykę. Wszelkie nasadzenia, dokonywane na koszt użytkowników tarasów, nie mogą powodować zniszczeń w zasobach Spółdzielni (uszkodzenia elewacji, chodników itp.) oraz przeszkadzać innym mieszkańcom (zasłaniać okien itp.).

V PRZEPISY KOŃCOWE
1. Uwagi i skargi w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu należy zgłaszać do Spółdzielni. W stosunku do osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte sankcje statutowe.
2. Każdy mieszkaniec winien się podporządkować zarządzeniom administracji przeprowadzającej akcje sanitarno - porządkowe, takie jak: dezynsekcja, deratyzacja, oczyszczanie strychów, piwnic itp.
3. Niniejszy regulamin po zmianach został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” na posiedzeniu w dniu 17.12.2007 roku. Decyzją Rady Nadzorczej właściciele mieszkań otrzymają za pokwitowaniem jeden egzemplarz niniejszego regulaminu.
4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody i straty.
drukuj