zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej " Akademicka "
(tekst jednolity na dzień 15.10.2011 roku)
§1
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu działa na podstawie przepisów art. 36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), przepisu art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116, z późn. zm.), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
§2
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 23 Statutu.
§3
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem decydującym wszyscy członkowie.
§4
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
§5
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
§6
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
2. Otwierający zebranie zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
3. Po dokonaniu wyboru prezydium otwierający obrady przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przewodniczenie obradom.
§7
1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
1/ komisję skrutacyjną w składzie trzech osób, której zadaniem jest:
a/ sprawdzanie czy lista obecności członków jest kompletna, zbadanie ważności ich mandatów,
b/ dokonywanie - na zarządzenie przewodniczącego - obliczania wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,
2/ komisję wnioskową, w składzie trzech osób, dla rozpatrywania pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków, przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu do decyzji,
3/ komisję wyborczą, w składzie trzech osób, o ile w porządku obrad przewidywane są wybory -zadaniem jej jest ustalenie listy kandydatów.
4/ inne komisje w zależności od potrzeb.
2. Zadania komisji wyborczej i skrutacyjnej mogą być realizowane przez komisję wyborczo skrutacyjną.
§8
Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z uzasadnieniem swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
§9
Z czynności komisja sporządza protokoły. Protokoły podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza i przekazywane Walnemu Zgromadzeniu.
Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.
§10
Po dokonaniu wyboru komisji, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad, jeśli nie narusza to praw członków.”;
§11
1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na żądanie przewodniczącego zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący ma prawo odebrać głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
- głosowanie bez dyskusji,
- przerwanie dyskusji,
- zamknięcie listy mówców
- ograniczenie czasu przemówień,
- zarządzenie przerwy w obradach,
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj mówcy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wnioski, uchwały oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.
§12
1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referujących, przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasad, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
§13
1. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 1/3 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu - przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.
2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - „kto jest za”, następnie - „kto jest przeciw” i - „kto się wstrzymuje od głosu”.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania głosujący za uchwałą stawiają znak „X” przy wyrazie „ZA”, głosujący przeciw – znak „X” przy wyrazie „PRZECIW”, a wstrzymujący się od głosu stawiają znak „X” przy wyrazie „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie kart do urn.
§14
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Spółdzielni w terminach i w sposób określony w statucie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów. Kwalifikowanej większości głosów wymagają jedynie uchwały, dla których taka większość zastrzeżona jest w przepisach Prawa Spółdzielczego lub Statutu.
3. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych za i przeciw oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości głosów bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący. W wypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
§15
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym przy zastosowaniu procedury opisanej w § 20 ust. 5 Statutu, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań opisanych w § 30 ust. 1 – 4 Statutu.
1¹. Głosowanie w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej przeprowadza się na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych zawierających nazwiska i imiona wszystkich kandydatów podanych w kolejności alfabetycznej.
1². Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej nazwiska kandydatów na których głosują, w liczbie mandatów członków Rady Nadzorczej, skreślając pozostałe nazwiska.
1³. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart do urn, w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę nazwisk kandydatów niż liczba mandatów w Radzie Nadzorczej są nieważne i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą liczbę nazwisk kandydatów niż liczba mandatów w Radzie Nadzorczej są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
2. Odwołanie członków Rady Nadzorczej również następuje w głosowaniu tajnym.
§16
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium.
§17
Niniejszy Regulamin został przyjęty, stosownie do treści § 23 pkt 9 Statutu Spółdzielni, przez Walne Zgromadzenie SM “Akademicka" w dniu 18.05.1996 roku, ze zmianami dokonanymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.05.2010 roku ( uchwała nr 12/2010) i w dniu 15.10.2011 roku (uchwała 3 /2011).