zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

.

Regulamin
rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków
w zasobach SM „Akademicka”

I. PODSTAWA PRAWNA.
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.- o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2003 r. nr119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali - (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)
4. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2006r. nr 123, poz. 854 z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r Prawo o miarach. (Dz. U. 2004 r. nr 243 poz. 2441 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli Metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z dnia 14 .01. 2008 r.)
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami)
7. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu
II. CZĘŚĆ OGÓLNA
Pojęcia podstawowe
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Użytkowniku lokalu" - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. „Wodomierzu indywidualnym" należy przez to rozumieć wodomierz zimnej wody zainstalowany na instalacji wodnej dostarczającej wodę do lokalu danego Użytkownika.
3. „Wodomierzach wody administracyjnej" należy przez to rozumieć wodomierze zainstalowane w częściach wspólnych nieruchomości, które rejestrują zużycie wody na potrzeby sprzątania lub podlewania roślinności wokół budynku.
4. „Wodomierz główny" - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.
5. "Wodomierz podrzędny" należy przez to rozumieć wodomierz zainstalowany w danej
nieruchomości, mierzący ilość wody wprowadzaną do - instalacji c.o. i na potrzeby c.w.u.
6. „Woda ogólna" zużycia wody gospodarczej, technicznej – zużycie wody wskazane przez wodomierze administracyjne i podrzędne na potrzeby instalacji c.o.
7. „Umowa" należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartą pomiędzy MPWiK Wrocław, a Spółdzielnią.

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia
ścieków na poszczególne lokale w nieruchomościach SM „Akademicka” we Wrocławiu
§ 2
1. Koszty danego budynku z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków
składają się z:
a) kosztów za wodę i odprowadzenie ścieków według wskazań wodomierzy głównych
zainstalowanych w komorach technicznych na podstawie określonych w taryfach MPWiK
Wrocław stawek opłat.
b) opłaty abonamentowej za wodomierz główny MPWiK S.A.,
2. Część wspólną instalacji stanowią:
• pion wodociągowy zbiorczy, rozprowadzenie instalacji do zaworu odcinającego dopływ wody w lokalu (wraz z zaworem),
• pion kanalizacyjny zbiorczy z trójnikiem przyłączeniowym do instalacji w lokalu.
3. Każdy Użytkownik odpowiada za:
• instalacje wodociągową w lokalu od zaworu odcinającego w lokalu do kurków czerpalnych,
• instalację kanalizacyjną w lokalu od trójnika przyłączeniowego na pionie zbiorczym łącznie z przyborami.
3. Koszty opomiarowania (instalacja nowego wodomierza, naprawa, legalizacja, wymiana uszkodzonego) lokalu ponosi Użytkownik lokalu a wykonuje Spółdzielnia. Wodomierz montuje się o takich samych parametrach i typie jak pozostałe wodomierze w danym budynku Koszty opomiarowania ujęć wody w częściach wspólnych w budynku obciążają odpowiednio koszty eksploatacji budynku. Koszty opomiarowania lokali będących własnością Spółdzielni obciążają odpowiednio koszty Spółdzielni. Ujęcia wody w częściach wspólnych budynku, lokalach będących własnością Spółdzielni oraz wszystkich lokalach użytkowych muszą być opomiarowane.

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3
Określenie ilości wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków
odbywa się w zależności od rozwiązań technicznych:

Pomiędzy użytkowników lokali koszty wody rozlicza się:
1. na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
2. na podstawie ryczałtu, którego wysokość ustala się następująco :
- zimna woda - 9 m3/ osobę/ m-c
- podgrzanie zimnej wody -3,5 m3/ osobę/ m-c ( koszty podgrzania wody zimnej określa „Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”)


§ 4
Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w poszczególnych
budynkach odbywa się według następujących zasad:
1. W budynkach, w których wszystkie lokale i ujęcia wody w częściach wspólnych budynku wyposażone są w wodomierze (lokale opomiarowane) podstawę do rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków stanowią wskazania wodomierzy indywidualnych.
2. W budynkach, w których tylko część lokali jest opomiarowanych, zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków ustala się następująco:
a) w lokalach opomiarowanych - ilość wody - według wskazań wodomierzy indywidualnych,
b) w lokalach nieopomiarowanych - niewyposażonych w wodomierze lub braku aktualnej legalizacji oraz pomimo poinformowania, dwukrotnie nieudostępnienie lokalu w celu dokonania odczytów wskazań wodomierzy, będą obciążane kosztami wody w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby osób zamieszkałych w danym lokalu przez miesięczną opłatę ryczałtową, wynikającą z iloczynu normy określonej w § 3 ust.2 i ceny jednostkowej.
3. W lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych, jednostką rozliczeniową jest „osoba zamieszkała w lokalu", jeżeli użytkownik lokalu nie zgłosił w spółdzielni ilości osób zamieszkujących lokal, do czego jest zobowiązany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka" § 9 pkt. 6, to zużycie wody zimnej i ciepłej będzie rozdzielane proporcjonalnie do ilości osób w nim mieszkających, według następującej zależności:
- lokal mieszkalny o powierzchni do 39 m2 - 2 osoby
- lokal mieszkalny o powierzchni od 39,1 do 50 m2 - 3 osoby
- lokal mieszkalny o powierzchni od 51,1 do 67 m2 - 4 osoby
- lokal mieszkalny o powierzchni od 67,1 do 80 m2 - 5 osób
- lokal mieszkalny o powierzchni od 80,1 do 100 m2 - 6 osób
- lokal mieszkalny o powierzchni od 100,1 m2 - 7 osób
4. Koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków oblicza się jako iloczyn wyliczonej ilości wody i ceny MPWiK S.A. za 1m3 wody i odprowadzenia ścieków.
5. Koszty podgrzania wody ciepłej określa „Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”
6. Opłata abonamentowa obciąża wszystkich odbiorców wody i odprowadzających ścieki , a ustalana jest na podstawie faktur MPWiK S.A. Rozliczenie na poszczególne lokale odbywa się proporcjonalnie do ilości lokali w danym budynku. Opłata abonamentowa stanowi składową część opłaty eksploatacyjnej danej nieruchomości. Koszty zużytej wody wg wskazań wodomierzy administracyjnych i podrzędnych na instalacji c.o. stanowią koszty tzw. „Wody ogólnej” danej nieruchomości. Wskazania wodomierzy administracyjnych i podrzędnych stanowią podstawę do wyliczeń opłaty za wodę ogólną w przeliczeniu na udział w nieruchomości. Wysokość ustalana jest po rozliczaniu półrocza na następne półrocze. W pierwszym okresie rozliczeniowym przyjmuje się w wysokości 0,02 zł/m2 pow. użytkowej.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

§ 5
1. Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonują osoby upoważnione przez Zarząd Spółdzielni. Osoby te sprawdzają: prawidłowość montażu wodomierza, stan plomb, numer i wskazania wodomierza. W przypadku zgłoszenia „bez zbędnej zwłoki” przez Użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza, nieprawidłowego funkcjonowania, braku lub uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub montażowej - zużycie wody i odprowadzenia ścieków zostanie obliczone według poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku zgłoszenia „bez zbędnej zwłoki” uszkodzenia wodomierza, nieprawidłowego funkcjonowania, braku lub uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub montażowej, poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem lub stosowaniu przez Użytkownika urządzeń zakłócających pracę wodomierza, wielkość zużycia wody i odprowadzenia ścieków zostanie obliczona jako wartość z poprzedniego okresu rozliczeniowego powiększona trzykrotnie. Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego.
2. Odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych dokonywane są po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
3. Po zakończeniu I-go półrocza każdego roku (do 7 dnia miesiąca następującego po I-ym półroczu), użytkownicy lokali zobowiązani są indywidualnie dostarczyć odczyty wskazań wodomierzy do spółdzielni
4. W przypadku nie dostarczenia odczytów, rozliczenie dokonane zostanie symulacyjnie, na podstawie rzeczywistego zużycia z ostatniego półrocza.
5. Odczyty wodomierzy w lokalach użytkowych dokonywane są przez służby upoważnione przez Spółdzielnię po zakończeniu każdego kwartału i po każdej zmianie cen.
6. Rozliczenie kosztów wody dla lokali użytkowych, położonych w obrębie danej nieruchomości (komory technicznej budynku), następuje na podstawie rzeczywistych wskazań wodomierzy i stawki 1 m3 wody i odprowadzania ścieków według obowiązujących taryf oraz kosztu podgrzania wody ciepłej określonego w „Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”
7. Korekta wynikająca z rozliczenia wody niezbilansowanej będzie dokonana w miesiącu następującym po zakończeniu półrocznego okresu rozliczeń.
8. O terminie odczytów użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych w budynkach na 7 dni przed terminem odczytów.
9. Użytkownicy zobowiązani są udostępnić wodomierze indywidualne do odczytu i powinny one być łatwo dostępne, t.j. niezabudowane i nie zastawione wyposażeniem lub meblami w dacie odczytu.

V. ZASADY USTALANIA ZALICZEK I ICH ROZLICZANIA NA POKRYCIE
KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

§ 6
Ustalanie zaliczek
1. Użytkownicy w ciągu danego okresu rozliczeniowego wnoszą opłaty zaliczkowe na poczet zużytej wody i odprowadzenia ścieków.
2. Wysokość zaliczek ustala się na podstawie średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego w danym lokalu.
3. Użytkownicy mają obowiązek wystąpić o zmianę wysokości zaliczki w przypadku zmiany ilości osób w danym lokalu nieopomiarowanym. Zmiana obowiązywać będzie od następnego miesiąca kalendarzowego od daty zgłoszenia i uzgodnienia.

§ 7
Rozliczanie naliczonych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzania
ścieków

1. Rozliczenie dokonywanych przez Użytkowników zaliczek za wodę i odprowadzane ścieki następuje za dany okres w następujący sposób:
a) W przypadku gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym jest wyższa od kosztów za wodę i ścieki w tym okresie, nadpłata ta jest zaliczana w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości opłat eksploatacyjnych i odsetek od tych zadłużeń oraz innych należności. Pozostała część nadpłaty zaliczana jest na poczet bieżących opłat eksploatacyjnych. Na pisemny wniosek Użytkownika wniesiony do trzydziestu dni od daty otrzymania rozliczenia, nadpłata po potrąceniu należności o których mowa powyżej zostanie zwrócona na wskazane konto przez Użytkownika.
b) W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym nie pokrywa kosztów poniesionych za wodę i ścieki w tym okresie, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę przy najbliższej opłacie eksploatacyjnej lecz nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia rozliczenia. Nie uregulowanie niedopłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.
c) Dokonywanie przez Użytkowników wpłat zaliczkowych w niższej wysokości niż zostało to ustalone przez Zarząd, samowolne dokonywanie potrąceń przed otrzymaniem rozliczenia indywidualnego lokalu z tytułu rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków lub w innej wysokości niż wykazano w rozliczeniu jest niedopuszczalne i traktowane będzie jako zaległości w opłatach.
d) Użytkownik może wnieść do Spółdzielni reklamację w sprawie rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków, w nieprzekraczalnym terminie do czternastu dni od dnia jego otrzymania. Reklamacja złożona w terminie winna być rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni.
e) Po zamknięciu okresu rozliczeniowego należności z tytułu uznanych reklamacji będą zaliczone do kosztów następnego okresu rozliczeniowego.
§ 8
Inne przypadki rozliczania opłat z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków
1. W przypadku zmiany opłat przez MPWiK S.A. we Wrocławiu w okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy indywidualnych w dniu ich zmiany.
2. W przypadku przekazania lokalu nowemu Użytkownikowi lub Spółdzielni dotychczasowy Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia się w Spółdzielni w celu dokonania odczytu pośredniego na podstawie którego będzie rozliczony. Użytkownik zdający lokal ma obowiązek pozostawić adres do korespondencji, na który zostanie przesłane rozliczenie, jest również jest zobowiązany do uregulowania ewentualnych należności. W przypadku nadpłaty zostanie ona przez Spółdzielnię wypłacona. Użytkownik zdający lokal ma również prawo złożyć oświadczenie, że wszelkie zobowiązania z tytułu rozliczenia wody przejmuje jego następca pod warunkiem podpisania przez następcę również stosownego oświadczenia.
§ 9
Warunki zmiany rozliczeń w przypadku opomiarowania lokalu.
1. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić chęć przejścia z rozliczenia ryczałtowego na wodomierzowy w Administracji Spółdzielni celem zamontowania przez Spółdzielnie i zaplombowania wodomierza ( na koszt użytkownika)
2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić po odbiorze wodomierza , że jego lokal jest opomiarowany w celu zmiany sposobu rozliczenia za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków. Zmiana rozliczenia w tym przypadku nastąpi od nowego miesiąca kalendarzowego, o ile zgłoszenie nastąpi na 14 dni wcześniej.
Prawa i obowiązki użytkownika lokalu posiadającego w lokalu wodomierze.
§ 10
Użytkownicy lokali zobowiązani są do:
l. Nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków:
a) stanowiących zagrożenie dla:
- zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
- wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
- jakości wód będących odbiornikiem ścieków;
b) zawierających odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości lub zatkania przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
c) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych /benzyny, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu/;
d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad itp.
2. Utrzymania we właściwym stanie technicznym należących do niego urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.
3. Niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń wodociągowych bez uzyskania zgody Spółdzielni.
4. Nadzorowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, miejsca w którym jest zainstalowany wodomierz indywidualny oraz zabezpieczenia wodomierza indywidualnego przed uszkodzeniem.
5. Kontrolowania sprawnego funkcjonowania wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w danym lokalu.

§ 11
1. Legalizacja wodomierzy przeprowadzana jest co 5 lat, zgodnie z Ustawą Prawo
o miarach (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r Prawo o miarach, Dz. U. 2004 r. nr 243 poz. 2441 oraz Rozporządzenia Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz. U. 2004 r. nr 77 poz. 730).
2. Wodomierze są własnością Użytkownika.
3. Wodomierze główne dla wody zimnej są własnością MPWiK S.A; podlegają legalizacji i wymianie przez MPWiK S.A.
4. Wodomierze podrzędne wodomierze wody administracyjnej stanowią własność Spółdzielni i podlegają legalizacji i wymianie przez Spółdzielnię, koszty z tego tytułu obciążają koszty eksploatacji danego budynku.
5. Wodomierze indywidualne, zamontowane w lokalach przez Spółdzielnię, podlegają legalizacji i wymianie na koszt Użytkownika. Czynności z tym związane wykonuje Spółdzielnia zlecając je specjalistycznym firmom.
6. Po przeprowadzonej legalizacji lub wymianie wykonanej przez Spółdzielnię, Użytkownik zostanie obciążony należną kwotą w opłatach eksploatacyjnych za lokal po wykonaniu usługi.

VI. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

§ 12
1. W przypadku stwierdzenia bardzo niskich odczytów stanów wodomierza(y) w stosunku do
poprzedniego okresu obrachunkowego, Spółdzielnia przekazuje wodomierz(e) do legalizacji.
2. Wynik ekspertyzy potwierdzający wadliwość wskazań wodomierza(y), stanowi podstawę do korekty naliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w domniemanym okresie
wadliwości, według średniego zużycia wykonanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających
wystąpienie zgłoszonej przez użytkownika lokalu wadliwości wodomierza(y).
3. W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu poprawności wskazań wodomierza(y), użytkownik lokalu ma prawo złożyć wniosek o sprawdzenie prawidłowości ich działania. Potwierdzenie prawidłowości działania wodomierza(y) skutkować będzie obciążeniem użytkownika lokalu kosztami tego sprawdzenia.

§ 13
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka" we Wrocławiu w dniu 27 marca 2013 r. uchwałą nr 6/2013
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2013 r.

drukuj